Analýzy na klíč

English version >>>

Soustřeďte se na svůj byznys a tvorbu analytických výstupů nechte na nás.

Sestavili jsme analytický a vzdělávací tým zkušených traderů, investorů a analytiků, který připravuje sofistikovaný analytický a autorský obsah na míru pro privátní poradce, brokery i velké finanční instituce.

Pomůžeme vám s rozvojem podnikatelských aktivit prostřednictvím článků, knih, newsletterů a seminářů založených na našich analýzách trhu. Obsah tvoříme nejen v českém, ale také v anglickém nebo ruském jazyce.

 

ANALYTICKÝ OBSAH

Náš tým pokrývá odborné spektrum, které zajistí dokonalý výsledek na srozumitelné a profesionální úrovni – s citem pro potřeby vaší firmy a s ohledem na stanovená pravidla. Získáte spolehlivý outsourcing analytického oddělení. Poskytujeme různé typy analytického obsahu:

Technická analýza

 • Market Profile, Orderflow, PriceAction, Fibonacci

Fundamentální analýza

 • Akcie – na základě diskontovaného cashflow
 • Analýza a kontext makroekonomického prostředí

Analýza sentimentu

 • COT report (open interest)
 • Pozice malých a velkých hráčů

Statistická data obchodních instrumentů

 • Volatilita
 • Objemová data

Aktuality a zajímavosti z burzovního světa

 

AUTORSKÝ OBSAH

Specializujeme se na autorský obsah na míru, který využívají zejména brokeři pro účely akvizice a rozvoje své působnosti. Nabízíme možnost výhradní spolupráce. Připravíme pro vás tyto typy obsahu:

Knihy

 • zaměření na požadovanou úroveň traderů dle vaší volby
 • specializace na navýšení obchodní aktivity klientů

Články

 • odborná publikace na míru
 • domluvíme výhodnější podmínky při zveřejňování na předních burzovních webech v ČR

Newslettery

 • denní náhledy
 • očekávaná volatilita
 • denní levely supportů a rezistencí

Webináře

 • vzdělávací webináře pro začínající obchodníky
 • live trading webináře
 • webináře na aktuální burzovní témata

Semináře

 • vzdělávací semináře pro začínající obchodníky

PROČ SI VYBRAT NAŠE ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ FPG

 • Vysoká profesní i akademická kvalifikace
 • Přes 10 let praxe v tradingu
 • Úspěšná spolupráce s více než 30 brokery a finančními institucemi
 • Dlouholetá spolupráce na největších lokálních eventech
 • Dobré jméno na českém trhu

Máte zájem o spolupráci nebo potřebujete více informací?

Kontaktujte nás na

————————————————–

Turnkey analysis

Focus on your business and let us deal with analysis outcomes.

We have put together an analytical and educational team consisting of traders, investors, and analysts that present a sophisticated analytical and author’s turnkey content for private consultants, brokers, and large financial institution.

We will help you with developing of business activities throughout articles, books, newsletters, and seminars based on our market analyses. Content is also available in english or russian.

 

ANALYTICAL CONTENT

Our team of experts will provide a perfect result that will be understandable and professional – it will be carefully prepared according to your needs and stated rules. You will gain a reliable outsourcing of the analytical department. We provide several types of analytical content:

Technical analysis

 • Market Profile, Orderflow, PriceAction, Fibonacci

Fundamental analysis

 • Stocks – based on discounted cashflow
 • Analysis and context of the macroeconomic environment

Sentiment analysis

 • COT report (open interest)
 • Positions of small and large players

Statistical data of trading instruments

 • Volatility
 • Volume data 

News and curiosities from the market world

 

AUTHOR’S CONTENT

We specialize in a turnkey author’s content that utilizes mostly brokers for acquisitions and increase in market influence. We offer an exclusive cooperation. We will prepare these types of content:

Books

 • Focused on required level of the traders
 • Specialized to increase trading activity of the clients

Articles

 • Expert publication according to your requirements
 • Release on the leading market portals on your behalf

Newsletters

 • Daily outlook
 • Expected volatility
 • Daily levels of supports and resistances

Webinars

 • Education webinars for starting traders
 • Live trading webinars
 • Webinars on current market topics

Seminars

 • Education seminars for starting traders

WHY YOU SHOULD CHOOSE OUR ANALYTICAL TEAM

 • Highly professional and academic qualification
 • More than 10 years in trading
 • Successful cooperation with more than 30 brokers and financial institutions
 • Long-term cooperation on the largest local events
 • Good reputation on the Czech market

 

Would you like to start cooperation or do you need some more information?

Contact us at .